Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínkyTyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu JG COSMETICS umístěného na webovém
rozhraní www.jg.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi
podnikatelkou:
Jana Galatíková, se sídlem Školní 358, 696 05, Milotice
IČ: 75246422 není plátcem DPH


zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kyjov


adresa pro doručování: Jana Galatíková, Školní 358, 696 05, Milotice
telefonní číslo: 731101870
kontaktní e-mail: jg@neoby.cz
jako prodávajícíma vámi jako kupujícím.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se
zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu (nebo jenom „cenu“), včetně
nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným
způsobem platby, uvedenou v objednávce.
Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než
zboží převezmete.


1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva,
uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o
poskytování služeb.


1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?


O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud
jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o
spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle
právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel
nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.


1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?


Jako spotřebitel máte především:
− právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na
dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto
obchodních podmínek);


− nárok na práva ze záruky (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem); 1


− právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy
v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);


− právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3
těchto obchodních podmínek).


1.4. Čím se řídí náš právní poměr?Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:


− těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná
práva a povinnosti;


− Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
www.jg.cz/reklamacnirad


− Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém
rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a
některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
www.jg.cz/webrozhrani


− podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání
smlouvy;


− objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:


− zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“);


− zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud
náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš
vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho
bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám
v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.


1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že
jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti
se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


2. KUPNÍ SMLOUVA2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností
jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní,
cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o
náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského
zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo
k přijetí této objednávky z naší strany.2.2. Jak podat objednávku?Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním
formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle
aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři,
zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení
zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a vaše kontaktní údaje
(dodací a případně fakturační).


Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky
včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby).
Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací
adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“. Údaje
uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich
změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o
obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí
objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás
kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme
odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.


2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí
objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou
adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo,
je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo
převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky
(akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2
těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po
tomto potvrzení následovat samostatně.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou
patrné z webového rozhraní.


2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí
objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete
zrušit telefonicky nebo emailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou
závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud
je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy
(podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již
v souvislosti se smlouvou vynaložili.


2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z
ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně
uvedeno něco jiného.V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení
ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni
dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že
vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.


Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání
již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud
nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.
Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí
mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3
těchto obchodních podmínek.


2.6. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném
jazyce.


2.7. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto
obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva
vám bude zaslána emailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání
poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.


2.8. Je smlouva někde uložena?Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické
podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.


2.9. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete
kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi vám poskytneme
veškeré potřebné informace.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?


Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:


− v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;


− bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny


vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto
poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena
konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby
zahrnuje.


3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetíobjednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě
splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.


3.3. V jaké měně můžete platit?Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).


3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou
cenou nad 5.000 Kč.
Dále jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho
odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).


4. DODACÍ PODMÍNKY4.1. Jak posíláme zboží?Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob
dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte,
můžeme ho určit my.


4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku
zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém
rozhraní.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený
způsob dopravy zahrnuje.


4.3. Kdy vám zboží dodáme?Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu
dopravy a platby.
Zboží expedujeme do sedmi pracovních dnů od přijetí
objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na náš
účet (při bezhotovostní platbě).
Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu
vás budeme informovat.
Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je
vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se
tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za
odstoupení od smlouvy z vaší strany.


4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte
nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku
s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží
převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází
odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým
doručováním.
V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu
nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších
nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady
nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění
mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny,
pokud je nižší než 500 Kč.
Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží;
je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši
doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový
formulář www.jg.cz/vzorovyformular . Přijetí oznámení vám bez zbytečného
odkladu potvrdíme.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.


5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby
nebyla uzavřena.
Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá
darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek
nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.


5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od
následujících smluv:
− o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
− o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit.


5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu
našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme
povinni převzít.
K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:


− kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný
doklad prokazující koupi zboží;− písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a
zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti
nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování,
telefon a e-mail.


Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému
vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.


5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od
smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než
nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.
Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže
jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme,
vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.


Peníze vám vrátíme:
− stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
− způsobem, jaký budete požadovat.


Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi
sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě
kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný
nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se
zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto
způsobem nevzniknou žádné další náklady.


Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to
i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.


5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či
zničení.
Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či
částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.


5.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:


− technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná
cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);


− zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí,
dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek
dodat;


− plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.


V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem
odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné
okamžikem, kdy je vám doručeno.Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku
bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste
provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍVaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158
až 2174 občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s
naším Reklamačním řádem www.jg.cz/reklamacnirad . Před odesláním reklamace se
s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co
nejrychleji a k vaší spokojenosti.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše
činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků
na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://
www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů
na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné
subjekty na jejich ochranu.


7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále
se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim
zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové
nedodržujeme.


7.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří
vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci
(adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz;
elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem
mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je
předmětem tohoto spotřebitelského sporu.


Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a
pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line
platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.


7.4. Co byste ještě měli vědět?Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť
internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku
(především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte
sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.


Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi
námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo
osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické
pošty uvedenou v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.


V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné,
neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj
ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo
nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či
doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou
formou.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2.3.2017