Reklamační řád


Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace
vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu JG COSMETICS od
podnikatelky:


Jana Galatíková, se sídlem Školní 358, 696 05, Milotice
IČ: 75246422
není plátcem DPH


zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kyjov


adresa pro doručování: Jana Galatíková, Školní 358, 696 05, Milotice
telefonní číslo: 731101870


kontaktní e-mail: jg@neoby.cz


1. Za jaké vady zboží odpovídáme?


1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si
objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí
zejména:


− má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které
jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;


− je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;


− vyhovuje požadavkům právních předpisů;


− se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle
používá;


− odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou
pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a


− nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je
vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.


Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec
zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za
jakost.


2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na
elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě,
máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem


5 Všeobecných obchodních podmínek www.jg.cz/obchodnipodminky


3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,
že zboží bylo vadné již při převzetí.


2. Jaká je záruční doba?


2.1. Na zboží je uvedeno datum spotřeby, případně datum minimální trvanlivosti.
Záruční doba trvá do takového data.3. Jaká práva z vadného plnění máte?


3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až
2117, a také § 2165 až 2174.


3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:


a) Doplnění toho, co chybí
Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo
vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.


b) Sleva z kupní ceny
Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla
v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.


c) Výměna zboží
Výměnu zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze
vady a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu.
Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.


d) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)
Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:


− dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné
porušení smlouvy; nebo


− nejsme schopni zboží s vadou, pro kterou nemůžete zboží řádně používat,
vyměnit (např. zboží se již nevydává); nebo


− se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří
odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo


− nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů
od uplatnění reklamace.


3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je,
že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:


a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;


b) jste použili věc ještě před objevením vady;


c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním
anebo opomenutím; nebo


d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili
věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit
můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.


4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:


− jste o vadě před převzetím věci věděli;


− jste vadu sami způsobili; nebo

− uplynula záruční doba.


4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:− opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;


− věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší
cena sjednána; nebo


− vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným užíváním zboží nebo
nedodržením návodu.


5. Jak postupovat při reklamaci?


5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamace
přijímáme v našem sídle.


5.2. Doporučený postup při reklamaci:


− pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky,
e-mailem či písemně;


− zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si
zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění
toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží, vrácení peněz, popřípadě
další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;


− reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně
(jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla, přičemž při
zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k
jeho poškození či zničení;


− pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení
zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument
prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení
reklamace.


Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv
z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle
zákonných podmínek.


5.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a
uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.


5.4. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.


5.5. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno
(zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není
možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit
jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.


5.6. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je
obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po
vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


5.7. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených
nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na
úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve
které je třeba vytknout vadu.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 2.3.2017 .