Podmínky užití webového rozhraní


Nacházíte se na webovém rozhraní www.jg.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje
podnikatelka:
Jana Galatíková, se sídlem Školní 358, 696 05, Milotice
IČ: 75246422
není plátcem DPH
zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kyjov
adresa pro doručování: Jana Galatíková, Školní 358, 696 05, Milotice
telefonní číslo: 731101870
kontaktní e-mail: jg@neoby.cz


Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete,
registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly,
která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.


1. Registrace na webovém rozhraníNa webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře
dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované
údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.
Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do
uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití
uživatelského účtu třetí osobou.


Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly
použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.
V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu
v uživatelském účtu.


Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky
a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na
webovém rozhraní.


Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud
prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních
předpisů nebo těchto podmínek užití.


2. Ochrana osobních údajůPři vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé
vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a
zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním
webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů
v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu
s takovým zpracováním.


Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto
postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).


2.1. Co jsou osobní a další údaje?Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění
objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které
identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména,
avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa
a adresa bydliště či telefonní číslo.


Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového
rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet
přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další
obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez
registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.


2.2. Jak využíváme osobní a další údaje?Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám především umožňujeme přístup k
vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.
Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou
podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání
analýzy chování uživatelů webového rozhraní.


Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze
uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou.
Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení
všemi elektronickými prostředky.


Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou
adresu.


2.3. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro
ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00071533.
Zpracováním vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele.
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.


2.4. Komu předáváme vaše osobní údaje?Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí
dopravci a osoby podílející se na dodání zboží. Takovým osobám jsou vaše osobní údaje
předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.


2.5. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování
(informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o
příjemci). Tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání.
Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
Na základě vaší písemné žádosti odstraníme vaše osobní údaje z databáze.
Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování
vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:


− požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;


− požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se


může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem
s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na


Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění
obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://
www.uoou.cz).
My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice.


3. Služby společnosti Google a soubory cookiesWebové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá
službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále
jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.


3.1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického
zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu
užívání webového rozhraní.


Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním
souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a námi, a to
způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.


3.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení
v internetovém prohlížeči.


Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.


3.3. Jak Google využívá získaná data?Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto
informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte
weby nebo aplikace našich partnerů.
http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.


4. Ochrana autorských právObsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a
další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn
naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte
měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či
souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování
fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.


Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
obchodními známkami příslušných vlastníků.


4.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?


Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
My jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů
do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií
chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.


5. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní5.1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní
může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky
třetích subjektů.


5.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového
rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového
rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné
postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci
systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou
činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či
neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a
užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem,
který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.


5.3. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a
bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci
přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat
zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou
webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo
neoprávněného přístupu k přenosům a datům.


5.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či
neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na
webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit
nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to
v plné výši.


Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 2.3.1017